Ett sedligt, redbart och nyktert folk

åågen

Kronobyborna har i äldre tider varit kända för att vara ordentliga, nyktra och duktiga skeppsbyggare. Här följer några urklipp från 1800-talet om Kronobyborna. Ifall ni klickar på länkarna hittar ni hela historierna. Med reservation för eventuella stavfel.

Österbotten 16.11.1867:

”Kronoby socken. Denna socken har fått sitt namn deraf att konung Karl IX vid sin kröningsfest 1607 förordnat egen pastor för socken. Fordom har den burit namnet Påras. Landet är slätt och stenbundet. Innevånarne äro, jämte Pedersöre boarna kända, såsom Österbottens bäste skeppsbyggare.

”Kronoby sockens innebyggare äro kända för att wara ett sedligt, redbart och nyktert folk. Därtill kunde man för icke många årtionden tillbaka gifwa Teirijärvi kapell det berömliga witsord, att der uti mannaminne intet oäkta barn blifwit födt och intet mord begånget.”

Österbotten 07.08 1869:

”Mötet var ganska talrikt besökt, såwäl av allmoge från de närmaste socknarna som i synnerhet af Wasa stads innewånare, hwilka dels på den lilla ångslupen ”Swalan” och dels landwägen reste emellan mötesorten och staden. Några få af allmogen woro äfwen från aflägsnare trakter: Lappfjerd, GamlaKarleby och Kronoby m.fl. socknar.

En wäsentlig olikhet wisade sig uti folksinnet emellan denna ort och länets norra orter; en olikhet som gör de norra swenska socknarnas (GamlaKarleby, Kronoby och Pedersöre) befolkning förtjenta af det beröm för nykterhet, som man ofta hör öfwer dem uttalas. Under det man wid mötet i GamlaKarleby icke såg en enda person som war berusad kunde man isynnerhet på mötesaftarne wid detta möte ofta träffa sådana.”

Helsingfors Dagblad 24.8 1883:

”Vi vilja icke göra något uppehåll, förrän i Kronoby. Denna socken har alltid för mig blifvit framhållen såsom ett efterföljansvärdt föredömre i sedlighet, nykterhet och andra goda dygder. Under vår korta vistelse å orten såg jag ingenting, som hvarken skulle bekräftat eller vederlagt påståndet. Men deremot varseblefvo vi å gästgifveriet något som, om det varit allvarligt menadt, ej i ringa mån bidraget att missrekommendera stället. Man fick nemligen det intryck, att man här befann sig på ett emigrantkontor eller åtminstone att här någonstädes dvaldes en af dessa personer, som man stämplat med namnet emigrantagent. Ty på väggen i det ena gästrummet hängde en kolossal kolorerad karta öfver Texas, omgifven på alla sidor af glödans skildringar över den paradisiska natur och de överjordiska förmåner som väntade dem, hvilka med ’Hvita Stjernliniens’ utomordentliga och alla tidens fordringa motsvarande ångare ville överflytta dit…”

”… Strax norr om Kronoby gästgifveri reser sig en tvåvånings byggnad af så palatslikt utseende, att främlingen ovillkorligen känner sig manad att fråga, hvilket denna byggnings ändamål är. Det må förlåtas honom, om han blir något öfverraskad av svaret ’he ä’ jo folkskola’…”

Land och Stad 18.12 1889:

”Kronoby socken vad den enda som inte bortförlänats. Detta kan hända för innewånarnas kända färdighet i skeppsbyggeri  och varfsarbeten, hvarför de äfven flitigt blifvit använda vid byggandet af kronans örlogsmän. Det ryktbara skeppet ”Stora kronan” som sjönk så jämmerliga med gods och folk i det olyckliga slaget vid Öland under Karl XI:s minderårighet var bygdt i Kronoby.”

Nya Pressen 30.8 1894:

Kronoby har namn om sig att stå främst i afseende å folkbildningen och socknen torde tillsvidare kunna häfda sitt namn om ock alt ej är så väl stäldt. I allmänt intresse, associationsanda och nykterhet är den onekligen framstående; jordbruket har legat nere.”

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s